SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
Executive Series ฟิล์มนักบริหาร...ที่ปรารถนาความเป็นหนึ่ง

ด้วยผลงานมาสเตอร์พีสจากห้องปฏิบัติทดลองทางวิศวกรรมสูญญากาศ โดยการจัดเรียงโครงสร้างอณูโลหะบนแผ่นฟิล์มอย่างต่อเนื่องแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผลลัพธ์คือ ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนจากแสงแดด และรังสียูวีได้ดีเยี่ยม และคงไว้ซึ่งสีสันที่เป็นธรรมชาติ ขลับบุคลิกที่สุขุมสง่างาม และทันสมัยในแบบฉบับผู้บริหารชั้นนำ
รุ่นฟิล์ม % แสงส่องผ่าน % การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ % การป้องกันรังสียูวี % ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด % การสะท้อนแสง
ES60
ES60 63% 34% 99% 0.77 9%
ES50
ES50 46% 47% 99% 0.62 13%
ES35
ES35 38% 38% 99% 0.54 16%
ES21
ES21 21% 67% 99% 0.45 12%
ES15
ES15 17% 67% 99% 0.39 19%
ES60
ES60
% แสงส่องผ่าน 63%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 34%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.77
% การสะท้อนแสง 9%
ES50
ES50
% แสงส่องผ่าน 46%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 47%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.62
% การสะท้อนแสง 13%
ES35
ES35
% แสงส่องผ่าน 38%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 38%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.54
% การสะท้อนแสง 16%
ES21
ES21
% แสงส่องผ่าน 21%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 67%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.45
% การสะท้อนแสง 12%
ES15
ES15
% แสงส่องผ่าน 17%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 67%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด 0.39
% การสะท้อนแสง 19%