SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม
ฟิล์มสุดคลาสสิค...สวยงามอย่างมีสไตล์
รุ่นฟิล์ม % แสงส่องผ่าน % การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ % การป้องกันรังสียูวี % ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด % การสะท้อนแสง
PGC35
PGC35 38% 47% 99% - 9%
PBC30
PBC30 26% 48% 99% - 6%
PGC20
PGC20 20% 50% 99% - 5%
PGC35
PGC35
% แสงส่องผ่าน 38%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 47%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด -
% การสะท้อนแสง 9%
PBC30
PBC30
% แสงส่องผ่าน 26%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 48%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด -
% การสะท้อนแสง 6%
PGC20
PGC20
% แสงส่องผ่าน 20%
% การป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ 50%
% การป้องกันรังสียูวี 99%
% ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด -
% การสะท้อนแสง 5%